هیچگاه بدی نکنید

صدبار بدی کردی و دیدی ثمرش را

خوبی چه بدی داشت که یکبار نکردی

 

متاسفانه بعضی افراد خود را ملاک درستی و نادرستی هر کار و عملی می دانند. حتی در خوبی کردنشان هم ملاک را خود می دانند.

دارند به طرفشان بدی می کنند آتشش می زنند قلبش را می شکنند. او را بازیچه می کنند و پیش خود فکر می کنند به او خوبی می کنند.

چرا نباید خودمان را بجای طرف مقابل بگذاریم؟ خوبی باید از نظر او خوبی باشد نه از نظر خودمان

/ 0 نظر / 29 بازدید